Het Natuurlijk Levensplan!

BUT Most of All: RELAX and enjoy every breath you’ll take!

Door elke dag te leven volgens Het Natuurlijk Levensplan wordt dat wat God van mij verlangt en God mij geeft één. Want God heeft het leven met reden vanuit de Drie- eenheid geschapen. Jezus is God èn Mens en heeft door het (op)geven van zijn leven, het letterlijk inzetten van zijn leven, voor de bestwil van ieder ander na Hem, dat gecreëerd waar God in al zijn wijsheid aan voorbij gegaan was. De mens die de vrije wil heeft is de mens die naast de vrije wil nu het meest waardevolle heeft om dat wat het leven biedt vorm te geven, de levensadem. De mens die dankzij God de Levensadem ingeblazen gekregen heeft en waarbij de 10 geboden op het hart geschreven staan, als de leidraad die nodig is om het leven op de meest liefdevolle wijze te leven. Want alleen door liefdevol te leven, door liefdevol voor jezelf en naar de ander te zijn, zul je dat uit het leven kunnen halen wat mogelijk is. Mogelijk ja, waardoor 1. God instemt met, 2. Jij aan jezelf werkt, 3. Wanneer je dat doet wat past en hoort zal dat wat je hart je ingeeft volledig in lijn zijn met wat jouw hoofd en al wat je nodig hebt om te weten, er weer zijn, dan zal de toekomst rooskleurig zijn. Want God heeft al Zijn kinderen lief, gelijk Hij de wereld liefheeft, onvoorwaardelijk.

Alleen wanneer we in het hier en nu leven, de dag nemen zoals deze komt en doen wat op en in het moment nodig is, zal het leven de wending krijgen die God voor ons voorzag. De wending die God dankzij Jezus veilig heeft gesteld, met de zekerheid dat alles wat we denken, zeggen, doen en laten, bijdraagt aan dat wat de toekomst brengt. Want alleen dat wat wij zelf denken, zeggen, doen en of laten, draagt bij aan ons geluk en of ongeluk. Alleen dat wat wij zelf denken, zeggen, doen en of laten, geeft ons de les die we nodig hebben om het leven de meest mooie wending te geven die God ondersteunt. We mogen ons leven leven volgens ONS Natuurlijk Levensplan, omdat dit gelijk Gods Levensplan is en al wat daaraan bijdraagt, daarvoor van waarde is, zal God ons aanreiken. Alleen de mens die volgens zijn of haar ware natuur leeft, zal dat wat een bijdrage levert aan het gelukkig zijn zijn en dit als meest waardevolle geschenk ervaren. Want het gelukkig zijn, is de enige sleutel die past, het gelukkig zijn, is dat wat ertoe bijdraagt dat de mens in liefde, geluk en gezondheid kan leven. In liefde, geluk en gezondheid, met iedereen die en alles wat leeft. Want we zijn het leven, het kunnen en mogen leven en we zullen dat wat het Algemeen Belang dient nu als meest belangrijke levensles ervaren, de enige levensles die ons de Hemel op Aarde laat ervaren, Jezus heeft er Zijn Leven voor gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft in het licht wandelt. Een ieder die in hem gelooft in Liefde en volle vrijheid leeft. Een ieder die in hem gelooft Rust heeft, Rust en Vrede. Want De rust is de enige wijze waarop er vrede is en vrede zal kunnen zijn!

God is als elke vader en moeder, de persoon die het beste met Al Zijn kinderen voorheeft. God is als elke vader en of moeder en degene die het belang van zijn of haar kind voorop stelt. God is de vader die naast de rust op Zondag ook elke andere dag een bijdrage levert aan het geluk van al zijn kinderen. Door in het moment te leven zullen we zijn nabijheid mogen ervaren, door in het moment te leven en te zijn, zal een ieder datgene wat een bijdrage levert aan zijn of haar persoonlijk geluk weer in alle volheid mogen ervaren, zelf(s) zijn. Ja in alle volheid, omdat alleen de persoon die bewust en in het moment leeft, in staat is om waar geluk weer in alle volheid te ervaren. Het ware geluk te ervaren, wat hem of haar in staat stelt, om dat te delen wat een bijdrage levert aan het belang van iedereen die en alles wat leeft. Het Algemeen Belang, dat wat gratis is en op geen enkele wijze een belang zal zijn waar de ander buiten staat of op enige wijze aan zal kunnen verdienen, omdat het Algemeen Belang het enige is, juist dat is wat de wereld vooruit helpt. Het Algemeen Belang verder reikt en echt dat ziet wat nodig is, waar de behoefte toe is, zonder enig hulpmiddel waaraan verdiend wordt. Met enkel en alleen de hulp van Onze Vader in de Hemel, Jezus en vele helpers van licht die om ons heen zijn. Vele helpers van licht in de hemel en op deze aarde. Omdat elke helper van licht samen met God door Jezus, de rust nu overbrengt. Dankzij de Onvoorwaardelijke Liefde van God, is nu alles weer mogelijk waar een ieder bij gebaat is. Dankzij Gods hulp, Rust en Vrede, zal de kracht en de macht van het geld niet langer leading zijn. Zal de mens weer vrij zijn van elke belasting, omdat God dit op geen enkel moment voor ogen had, toen de hebzucht van de regerende, die zeggenschap wilde hebben, die dachten zonder te weten, onwetend waren, hun lot bezegelde. Het Lot Ja, omdat wij ons eigen lot zijn.

LOT Liefde Onder Toezicht, Liefde Onvoorwaardelijk Trouw, Onvoorwaardelijk ja. Ik heb op deze aarde geen kinderen en zal dus alleen door het denken, zeggen, doen en of laten van iets mezelf kunnen benadelen. Ja mezelf, waardoor ik er in eerste instantie zelf hinder van ondervind, hinder (ongemak) of gemak. De tijd en alle rust nemen om het verschil, Eigen Realiteit te ervaren is dat wat mij helpt objectief te zijn, daadwerkelijk de keuze te maken die het best past. Op dusdanige wijze, dat er geen enkel mens, dier of dat wat naast mij in leven is is, die er hinder van ondervindt. Ja, ER hinder van heeft of enige andere vorm van weerstand door ontwikkelt. Want evenals ik, zullen ook zij deze ervaring hebben, zullen zij, of zal dat wat voor hen van toepassing is, op vergelijkbare, zij het op een voor hen geheel eigen wijze, er zijn. En dit geldt voor mij en voor ieder ander naast mij, die bewust leeft, want het ergens hinder of (on)gemak van ondervinden zal vanaf nu weer zijn wat ertoe leidt, dat we gaan nadenken. Ja zullen gaan nadenken, zelfs bereid om de gevolgen van het eigen handelen te ervaren, datgene te ervaren wat als logisch gevolg en of logisch vervolg komt. Want iets wat op positieve wijze wordt ervaren en beleefd krijgt een positief vervolg, zal zonder nare gevolgen zijn en wezen. Dat geldt eveneens voor iets wat op geen enkele wijze positief is en dus ook een nadelig gevolg kent. Wanneer je dit allemaal weet en er van leert, kun je daar vanzelf en op geheel eigen wijze mee omgaan. Ja, doen en laten wat past, nu gehoord is, in ’t Algemeen Belang, het belang van ons allen, iedereen die en alles wat leeft, omdat dat ONS leven is, ieders leven is.

We mogen weer kind zijn. We kunnen het kind in onszelf en dat wat we als mens allemaal nodig hebben om onze eigen weg te volgen en te bepalen op geen enkele wijze meer uit balans brengen. Want het ons uit balans brengen, het ons uit balans laten brengen door wie of wat maar ook, is dat wat ertoe geleid heeft dat er nu zoveel mensen ziek zijn, er onrust en oorlog is en we geen genoeg meer hebben aan of geen genoegen meer nemen met, dat wat in wezen meer dan voldoende is, een eenvoudige leefwijze, De Liefdevolle Natuurlijke Leefwijze. Ik kies voor Ons Natuurlijk Levensplan en vertrouw erop dat ‘de wetenschap’ en met name de mensen die hieraan denken te moeten verdienen, hier hun eigen verantwoordelijkheid weer in zullen nemen en deze ook zelf(s) zullen dragen. Ja want dit is waar God op toeziet, omdat het al veel te lang heeft geduurd, het veel te lang zo is geweest, dat veel mensen wegkwamen met mensonterende en mensonwaardige spelletjes, die zowel mens, dier als moeder aarde schade berokkend hebben. Onderzoek om dit te achterhalen is overbodig, omdat het zo is, een voldongen feit. Dat wat beslist is en de schade waar we als mens voor verantwoordelijk zijn, ‘de mensheid’ voor verantwoordelijk is. Ja, de schade die alleen door schande en dus ook schaamte voelbaar was en is. Waardoor een ieder nu zelf weer verantwoordelijk is, door en voor een ieder omgezet in een heuse terugfluitactie, dealen met wat je als mens zelf veroorzaakt of veroorzaakt hebt. De mens die vanuit zijn of haar hart leeft, leeft gelijk Gods 1e gebod. Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Zie https://www.allaboutgod.com/dutch/heb-uw-naaste-lief

En ja, ik heb NU mijn naaste lief, gelijk mezelf, was mezelf voorheen in alle hectiek compleet vergeten. Weer echt van mezelf houden, is langzaam gestart vanaf het moment dat ik Jezus als mijn redder heb aangenomen. Dat heb ik in 2011 gedaan en daar ben ik nog altijd, tot in lengte van dagen dankbaar voor en om. Ja dankbaar voor, doordat ik toen pas echt ging luisteren naar de stem van mijn hart, wat deze mij te vertellen had. Ik ben dankbaar, omdat God mij op die wijze heeft laten weten dat ik naar de bewuste kerkdienst toe moest gaan. En dat ik naar deze dank en loofdienst gegaan ben, is wat nodig was, nodig omdat hij er op die wijze voor zou zorgen dat alles de juiste wending zou krijgen en nemen. De wending die God voorzag, de wending die God in al Zijn wijsheid en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde voor de mens heeft laten plaatsvinden. Want ja, dat wat zijn of haar plaats in het Universum vindt, dat wat zijn of haar plaats in het Universum inneemt, is in staat om het leven te leven wat voorbestemd is. Het leven te leven wat voor hem of haar bestemd is, Zijn of Haar eigen leven. En elk mens, dier en dat wat leeft mag hier op geheel eigen wijze gehoor aan geven. De mens die het leven leidt in overeenstemming met God door Jezus, zal in zijn of haar ‘element’ zijn. Dat doen wat werkelijk een bijdrage levert aan het eigen, maar nog veel meer aan het belang van iedereen die en al wat leeft, het Algemeen Belang. Want het leven bestaat uit het samenzijn met, het leven bestaat uit het dagelijks samenleven met, samen met iedereen die en al wat leeft. En de mens die zijn of haar leven in het teken van God en al wat van waarde is leeft, zal de hulp van Jezus ontvangen. Zal de hulp van God door Jezus ontvangen om dat te doen en dat te bewerkstelligen wat van Groot Belang is. Van het Allergrootste Belang en het meest belangrijke voor de totale wereld is, zal weer de Onvoorwaardelijke Liefde Zijn. Door alles wat is, alles wat was en alles wat ooit maar zal zijn, met een ieder die en al wat leeft op positieve wijze te delen. Want Onvoorwaardelijk Liefde is, Delen zonder er iets voor terug te verwachten, Altijd.

Want wat van belang is voor onszelf, ja je leest het goed voor onszelf, is van belang voor ieder ander. Wat van belang is voor mijzelf, is van belang voor iedereen die en al wat leeft en ja iedereen die en al wat leeft, mag daar op geheel eigen wijze een invulling aan geven. De invulling die hem of haar helpt optimaal zichzelf of haarzelf te zijn. Want alleen de mens die zichzelf of haarzelf is, is de mens die volledig zonder toevoegingen zichzelf of haarzelf is, is in staat de wens van God door Jezus vorm te geven. Ja heeft het eerste gebod: ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand’, volledig samen met het tweede gebod: ‘Heb uw naaste lief gelijk uzelf’, wat daar meteen een afgeleide van is en daardoor in wezen gelijk is aan, begrepen. Ja, heeft begrepen dat Jezus alle schulden heeft ingelost. We het dankzij Hem alleen aan onszelf verschuldigd zijn, om ons leven volledig in en naar waarheid te leven. Want alleen door onze eigen waarheid als waarheid aan te nemen, door de waarheid die God door Jezus in ons hart geschreven heeft ons leven te laten leiden, zal er geen vijand meer zijn, zullen we vrij zijn van al wat en iedereen die ons schaadt. Zullen we Vrij Van Schuld zijn En Zonder Last zijn.

Want de mens die in iedereen die en al wat leeft het goede ziet, is zonder angst maar wel voorzichtig, waakzaam en daardoor op zijn of haar hoede, past op en doet geen onverantwoorde dingen, neemt de ander als het ware in bescherming en daarbij vertrouwt deze mens volledig op het feit dat God de mens zo gemaakt heeft, dat een ieder weer het juiste met de mens en al wat leeft voorheeft. De mens die van nature is en in iedereen die en al wat leeft enkel en alleen het goede ziet of naar boven brengt, is in staat de wereld te transformeren. Te transformeren ja, door dat te doen wat elk mens van nature de mogelijkheid geeft, om zijn of haar ware ik te ontdekken. Ja zijn of haar ware ik, de persoon die hij of zij is. Want de mens die in iedereen die en al wat leeft de reden ziet, is persoonlijk in staat om dat wat onder woorden gebracht mag worden weer uit te spreken, zodat iedereen die en al wat leeft erbij gebaat is. Bij gebaat is en er daardoor profijt van heeft. Want iedereen is van de wereld en de wereld is werkelijk, maar ook zeker wezenlijk van iedereen. We zijn deel van een groter geheel, iedereen die en al wat leeft. Door onze gegeven en aangenomen rol te vervullen, door de rol te vervullen die bij ons past en hoort en die God ons in al zijn wijsheid liefdevol gaf, zal alles exact de bestemming krijgen die er mag zijn. De bestemming, onze bestemming welke plaatsvindt, plaats krijgt, ja de natuurwetten, wat werkelijk voorbestemd is, nu plaats heeft en op deze wijze ondersteund wordt.

Wanneer wij als mens ons leven op de meest verantwoorde wijze leven, zal dat wat past en hoort, dat wat gepast en gehoord is, antwoord krijgen, het antwoord zijn, het vervolg en verloop zijn van wat werkelijk in ieders belang is. In het belang van een ieder die en al wat leeft, het Algemeen Belang. Het belang waar iedereen die en al wat leeft bij gebaat is, waardoor de baten kostenoverstijgend zijn en dat wat werkelijk van waarde is weer de voorkeur geniet. Ja, de voorkeur, de begunstiging, de eerste keus, de gunst, de keur, de keus of keuze, de neiging, de onderscheiding, de optie, de prae, de pre, predilectie, preferentie, prioriteit, recht van voorrang, verkiezing. verkiezing boven iets anders, voorliefde, voorlief en smaak. Voor lief ja, en over smaak valt niet te twisten, die is persoonlijk, is eigen en ja ONS goed recht. Met recht ja, Ons Goed Recht, Ons Geboorterecht en dat wat God met de Vrije Wil bedoelde, de keuze die iedereen die leeft, die zijn of haar leven leeft, zelf mag maken. Een keuze die door geen ander dan jijzelf, geen ander dan God beoordeeld, laat staan veroordeeld kan worden, mits je jouw boekje niet te buiten gaat. Mits jij je aan het met God overeenstemmende manuscript houdt. Dat wat jij aangaf met zekerheid en vertrouwen te kunnen leven, dat wat jij op je genomen hebt, vanaf het moment waarop God jou de keuze liet. Ja Jouw Eigen Keuze op basis van de Jouw Vrije Wil en iedereen die en al wat hieraan tornt, iedereen die en al wat de door jou gemaakte keuze op enige tijd en wijze ongedaan maakt, is degene die de gevolgen daarvan zal mogen of zelfs zal moeten dragen. De wet van oorzaak en gevolg, de wet die het leven is en het leven laat. Laat het daarom zijn en leef je leven zoals dit voor jou het beste voelt. En wijzigt dit gevoel, dan mag jij er zelf een andere wending aan geven, doordat God samen met jou de regie heeft, jij met God door Jezus jouw eigen verkozen en gekozen Leven Onvoorwaardelijk Liefdevol leven mag. Alleen door in het hier en nu te leven, door elke dag te nemen zoals deze komt, heeft God samen met jou de regie in handen, ben jij dankzij Jezus weer liefdevol en zonder last jouw leven.Want: ‘Leven Is Genieten van alles wat je mee mag maken, zien en doen.’

&

‘Liefde is, houden van het leven en allen die je dierbaar zijn.’

Let It Be!


Deze tekst is ook te downloaden!

© 2022